Allergietesten voor geneesmiddelen

Binnenkort worden bij U allergietesten uitgevoerd. Deze brochure heeft tot doel U hieromtrent in te lichten.

Doel van de testen

Via huidtesten of testen door inname wordt nagegaan of U allergisch bent aan een bepaald geneesmiddel, gif of voedingsproduct. Door een zeer kleine dosis op of net onder de huid aan te brengen wordt nagegaan of uw lichaam dit ‘herkent’ en hierop reageert.

Praktisch

U wordt via dagziekenhuis Pneumologie (Loofstraat 3e verdieping) opgenomen. Hiervoor schrijft U zich aan de receptie van het ziekenhuis in. De verpleegkundige zal bij U een infuus plaatsen zodat we snel kunnen reageren mocht er zich een reactie voordoen

Daarna zal de arts huidtesten aanbrengen. Er wordt steeds met de laagste dosis begonnen en geleidelijk wordt een stijgende dosis gebruikt. Na elke reeks huidtesten wordt het resultaat geïnterpreteerd door de arts vooraleer naar hogere dosis over te gaan.

Bij geneesmiddelen wordt meestal eerst met een priktest begonnen, en bij stijgende concentratie wordt een kleine onderhuidse injectie toegediend. Bij voedingsmiddelen wordt enkel via priktesten doorheen de voeding gewerkt.

Bij sommige geneesmiddelen of voeding kan ook een tolerantietest worden uitgevoerd door langs de mond of via injectie in stijgende concentratie te kijken of U een bepaald geneesmiddel of voedingsmiddel verdraagt.

Duur van de test

Over het algemeen nemen allergietesten +/- 3 tot 4 uur in en kunt U kort na de middag naar huis vertrekken. Zo er ook tolerantietesten worden uitgevoerd kan dit tot 16-17 h duren

Risico’s van de test

Er bestaat steeds een kans dat U allergisch zal reageren tijdens de test. Dit is ook het doel van de test. De kans is eerder klein, gezien we eerst via huidtesten zeer kleine dosissen gebruiken in stijgende dosis. De nodige voorzorgen worden steeds genomen. U krijgt een infuus zodat snel kan worden ingegrepen en U heeft een alarmbel bij U zodat U bij de minste reactie ons kunt verwittigen. Uiteraard komen de verpleegkundige en de arts regelmatig langs om U op te volgen. 

Sommige patiënten kunnen wat korte pijn ervaren bij het aanbrengen van onderhuidse testen. Meestal is dit beperkt.

Kostprijs voor de patiënt

De kostprijs van het testen zelf valt onder RIZIV terugbetaling . Eventueel kan uw hospitalisatieverzekering ook bijkomend tussenkomen. Bij het testen van geneesmiddelen moeten echter verdunningen worden gemaakt door de apotheek. Dit is een zeer arbeidsintensief gebeuren en gebeurt de dag voor uw opname. Per getest geneesmiddel (verdunningsreeks) wordt een honorarium aangerekend van 8 Euro door de apotheek. Het geneesmiddel zelf komt voor 25 % ten koste van patiënt zelf. Een voorbeeld voor 1 antibioticum:

  • Tavanic verdunning: cat B kostprijs flacon 20.65€ 
  • 25% ten laste van de patiënt : € 5,15 
  • Honorarium steriele bereiding : € 8 
  • Verdunningsmiddel:  2x € 0,49 = € 0,98
  • Totaal: € 14.13 voor 1 verdunningsreeks Tavanic

Voorzorgen

U mag een licht ontbijt nemen, tijdens de test mag U eten en drinken.

Anti-allergische geneesmiddelen moeten 48 h voordien worden gestopt.

Bloeddrukverlagende medicatie (ACE-inhibitoren en bètablokkers) dienen 24 uur van te voren te worden gestaakt.

Mochten er nog vragen zijn, contacteer ons gerust via het secretariaat Pneumologie (056/633340).